ADATFELDOLGOZÓI GARANCIANYÚJTÁS ÉS ADATFELDOLGOZÁSI SZERZŐDÉS

Az European Masters Tolmácsiroda Korlátolt Felelősségű Társaság,tájékoztatja a Megrendelőt, hogy adatfeldolgozói tevékenységét az alábbiak szerint végzi akként, hogy a Megrendelő és az European Masters Tolmácsiroda Korlátolt Felelősségű Társaság között a – megbízási szerződés mellett – az alábbi adatfeldolgozási szerződés jön létre:

Adatfeldolgozó – az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel –adatai:

név: European Masters Tolmácsiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 6729 Szeged, Verseci utca 49.
adószám: 13816654-2-06
Cg. 06 09 021501

PREAMBULUM

Felek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 10. § (4) bekezdésében meghatározottaknak valamint a 2018. május 25. napján hatályba lépett 2016/679 EU rendelet (továbbiakban: GDPR) szabályainak megfelelően a jelen szerződés keretei között rögzítik az adatfeldolgozó által ellátott adatfeldolgozási tevékenység szabályait akként, hogy jelen szerződés teljesítése során különös hangsúlyt kell fektetni az érintettek magánszférájának védelmére és az adatbiztonság követelményének megvalósulására.

1./ Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy közöttük megbízási szerződés jött létre tolmács/fordító/technikai szolgáltató tevékenység(ek) ellátására. A szerződés teljesítése során adatkezelő személyes adatokat ad át az adatfeldolgozó részére a tolmács/fordító/technikai szolgáltató tevékenység(ek) ellátása céljából. Az adatkezelő a személyes adatokat az érintett által kötött szerződés teljesítése, jogos érdek vagy jogszabályi kötelezettség jogcímén kezeli.

2./ Az adatfeldolgozó az alábbi tevékenységek vonatkozásában végez az adatkezelő számára adatkezelési tevékenységet:

a.) tolmács
b.) fordító
c.) technikai szolgáltató

3./ Az adatfeldolgozó a 2./ pontban rögzített feladat ellátása – és az 1./ pontban körülírt szerződés teljesítése – során személyes adatokat kezel.

4./ Az adatfeldolgozó a 3./ pontban rögzített személyes adatokat az alábbi célból kezeli:

a.) tolmács
b.) fordító
c.) technikai szolgáltató

5./ Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés az 1./ pontban konkrétan körülírt szerződés hatályának időtartamával megegyező időtartamra jön létre.

6./ Az adatfeldolgozó az adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az általános írásbeli felhatalmazás esetén az adatfeldolgozó tájékoztatja az adatkezelőt minden olyan tervezett változásról, amely további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét érinti, ezzel biztosítva lehetőséget az adatkezelőnek arra, hogy ezekkel a változtatásokkal szemben kifogást emeljen.
Ha a további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, az őt megbízó adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az adatkezelő felé a további adatfeldolgozó kötelezettségeinek a teljesítéséért.

7./ Felek kijelentik, hogy jelen szerződés tárgyát képező adatfeldolgozási feladatok ellátásáért adatkezelőt jelen szerződés alapján fizetési kötelezettség nem terheli, a felmerülő költségek az 1./ pontban foglalt szerződés alapján kerülhetnek elszámolásra.

8./ Felek jogai és kötelezettségei:

Adatfeldolgozó köteles:

• jelen szerződés szerinti feladatokat adatkezelő utasításai szerint és adatkezelő érdekeinek megfelelően teljesíteni,
• az adatkezelő figyelmét haladéktalanul, – még az utasítás végrehajtása előtt – felhívni, ha az adatkezelő célszerűtlen, szakszerűtlen vagy jogszabályba ütköző utasítást ad,
• az adatkezelő által megfogalmazott feltételeknek folyamatosan eleget tenni, továbbá az adatbiztonsági feltételeket biztosítani,
• jelen szerződés teljesítése során tudomására jutott minden adatok, információt kizárólag az adatkezelő részére hasznosítani,
• gondoskodni az általa kezelt, papíron, illetve elektronikusan tárolt adatok megfelelő védelméről,
• gondoskodni arról, hogy az adatokat tároló eszközt megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben legyen elhelyezve,
• az adatokhoz történő, illetéktelen személyek általi hozzáférést megakadályozni, e kötelezettsége szándékos vagy gondatlan megsértéséből eredő kárért teljes körű felelősséggel tartozik,
• a szerződésben meghatározott feladatok ellátása érdekében megfelelő ismerettel és gyakorlattal rendelkező személyeket igénybe venni,
• gondoskodni a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről.

Adatkezelő jogosult:

• az adatfeldolgozónál ellenőrizni a szerződés szerinti tevékenység végrehajtását,
• adatkezelésre vonatkozó döntések végrehajtására az adatfeldolgozó részére műveleteket meghatározni.

Adatkezelő köteles:

• köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

9./ Adatfeldolgozó – az adatkezelést érintő – érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott adatokat kizárólag adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, valamint adatkezelő rendelkezései szerint köteles az adatokat tárolni, illetve megőrizni.

10./ Adatfeldolgozó kizárólag a megbízás tárgyát képező technikai adatkezelési, adatfeldolgozási műveletek végrehajtására jogosult.

11./ Amennyiben adatfeldolgozó számára a szerződés teljesítése során bármikor olyan körülmény áll elő, mely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy adatfeldolgozónak haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) munkanapon belül írásban értesítenie kell adatkezelőt a késedelemről, annak várható elhúzódásáról és okairól.

12./ Adatkezelőnek a szerződésben meghatározott feladatokkal kapcsolatos utasításai jogszerűségéért adatkezelőt terheli felelősség.

13./ Amennyiben az érintett az Infotv. 14. § a) pontja alapján tájékoztatást kér adatkezelőtől, vagy adatfeldolgozótól a személyes adatai kezeléséről, a tájékoztatást minden esetben az adatkezelő köteles megadni. Adatfeldolgozó köteles a hozzá beérkezett kérelmet a beérkezéstől számított 5 (öt) napon belül továbbítani adatkezelő részére. Adatkezelő a tájékoztatást a beérkezéstől számított 25 (huszonöt) napon belül köteles az érintett számára megadni, amelyről tájékoztatja adatfeldolgozó kapcsolattartóját is.

Amennyiben az érintett az Infotv. 14. § b) és c) pontja alapján adatai helyesbítését, törlését vagy zárolását kéri, adatfeldolgozó köteles a hozzá beérkezett kérelmet a beérkezéstől számított 5 (öt) napon belül továbbítani adatkezelő részére. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 25 (huszonöt) napon belül köteles a kérelmet elbírálni, és döntésének megfelelően utasítani adatfeldolgozót az adat 5 (öt) napon belüli helyesbítésére, törlésére, illetve zárolására. Az adat helyesbítésére, törlésére, zárolására irányuló kérelem elutasítása esetén, Adatkezelő köteles a döntését – a kérelem beérkezésétől számított 25 (huszonöt) napon belül – az érintett részére írásban megküldeni és döntéséről egyidejűleg Adatfeldolgozó kapcsolattartóját is tájékoztatni. Az adat helyesbítésére, törlésére, zárolására irányuló kérelmet elutasító döntésnek tartalmaznia kell az elutasítás ténybeli és jogi indokait, a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségét. Jelen pontban meghatározott panaszokat, kérelmeket szerződő felek elektronikus úton továbbítják egymásnak.

14./ Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelő által átadott, a teljesítéshez kapcsolódó iratokról, dokumentumokról másolatot, kivonatot csak adatkezelő előzetes engedélyével készít, és ezen iratokba harmadik személy részére betekintést nem ad, illetve semmilyen más módon nem hozza harmadik személy tudomására azok tartalmát.

15./ A titoktartási kötelezettség adatfeldolgozót a szerződés teljesítésére, illetőleg megszűnésére tekintet nélkül, határidő nélkül terheli.
A titoktartási kötelezettség megsértéséből, illetve az adatok jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából származó hátrányok, valamint az ezek kiküszöböléséhez szükséges költségek, ideértve mind a vagyoni, mind a nem vagyoni kár megtérítését – az egyéb felelősségén túl – azt a felet terhelik, akinek a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal tekintetében felelőssége fennáll.

16./ Felek kijelentik, hogy adatkezelő és – az adatkezelő megbízásából eljáró – adatfeldolgozó az adatkezelési és adatfeldolgozói tevékenysége során az Infotv.-ben és a GDPR szabályainak megfelelően, az adatvédelmi szabályoknak és joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.

17./ Adatkezelő és adatfeldolgozó minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz az érintett adatainak elvesztése, más célra való felhasználása, illetéktelen személy általi megismerése, nyilvánosságra hozatala, megváltoztatása vagy törlése ellen.

18./ Szerződő felek jelen szerződés teljesítése érdekében együttműködési kötelezettséget vállalnak, melynek keretében kötelesek a szerződés teljesítését befolyásoló minden lényeges körülményt egymással haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül közölni.

19./ Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés a felek részéről csak és kizárólag írásbeli formában módosítható, melyre tekintettel bármely szóbeli vagy ráutaló magatartással történő módosításra hivatkozás érvénytelen és hatálytalan.

20./ Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden olyan körülményről tájékoztatják egymást, amely a szerződés teljesítését, illetve a másik fél jogos érdekét érinti. A bejelentési kötelezettség elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél felelősséggel tartozik.

21./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megbízási szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseiket peren kívül, tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy – a pertárgy értékétől függően – kikötik a Szegedi Járásbíróság illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

22./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

European Masters Tolmácsiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
(képviseli: Somogyi-Kovács Szilvia ügyvezető, adatfeldolgozó)

Telefon:+36 20 3455 041
E-mail:info@tolmacsiroda.hu
Elérhetõségek
European Masters Tolmácsiroda Kft. | +36 20 3455 041 | info@tolmacsiroda.hu | 1193 Budapest, Mikszáth Kálmán utca 7.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com