Az European Masters Tolmácsiroda mindenkor hatályos általános szerződési feltételei

A Megrendelő az info@tolmacsiroda.hu e-mail címen, a www.tolmacsiroda.hu/megrendeles honlapon keresztül vagy más módon írásban benyújtott megrendelésével elismeri az European Masters Tolmácsiroda Kft. (a továbbiakban: a Szolgáltató) általános szerződési feltételeit (a továbbiakban: ÁSZF), kivéve ha a Szolgáltató és a Megrendelő (a továbbiakban: a Felek) attól eltérően állapodnak meg.

1. Szolgáltatások
Az European Masters Tolmácsiroda Kft. elsődleges szolgáltatásai:
1.1. Tolmácsolás
Tolmácsolásnak minősül minden olyan szolgáltatás, amelynek során forrásnyelvi szöveg szóbeli fordítása valósul meg a megadott célnyelvre.
1.1.1. Szinkrontolmácsolás
Folyamatos tolmácsolási mód, amelynek során a szóbeli fordítás a forrásnyelvi szöveggel egyidejűleg hangzik el. A szinkrontolmácsolás technikai berendezés segítségével valósulhat meg (lásd 1.4.1, 1.4.2 és 1.4.5). Szinkrontolmácsolás egyszerre több nyelven is történhet.
1.1.2. Konszekutív tolmácsolás
Szakaszos tolmácsolási mód, amelynek során igény szerint 1-1 mondat, gondolati egység vagy akár 4-5 perces blokk után a tolmács célnyelvre lefordítja az elhangzottakat. Konszekutív tolmácsolás megvalósulhat technikai berendezéssel (lásd 1.4.3 és 1.4.5) vagy anélkül is.
1.1.3. Fülbesúgásos tolmácsolás (chuchotage)
Szinkrontolmácsolás technikai berendezés nélkül. A tolmács hallgatói közelében helyezkedik el, közvetlenül vagy hangosításon keresztül a beszélőt hallgatja és 2-4 főnek fülbe súgva tolmácsolja az elhangzottakat.
1.2. Fordítás
Fordításnak minősül minden olyan szolgáltatás, amelynek eredménye az elektronikus vagy papír adathordozón rögzített forrásnyelvi szöveg elektronikus vagy papír adathordozóra készített célnyelvi fordítása.
1.3 Lektorálás
A fordítás ellenőrzése nyelvtani, stilisztikai és szakmai szempontok szerint. A lektorálás lehet anyanyelvi és/vagy szakmai jellegű ellenőrzés. A fordítási szolgáltatás a lektorálást alapesetben nem tartalmazza. A Szolgáltató a lektorálást a Megrendelő külön kérésére végzi el.
1.4 Rendezvénytechnikai szolgáltatás
1.4.1. Fülkés tolmácsberendezés biztosítása
A Szolgáltató a minőségi szinkrontolmácsolás érdekében kizárólag infravörös technológián alapuló tolmácsberendezést, valamint hangszigetelt és szellőzéssel ellátott alumíniumvázas fülkét biztosít a rendezvényekre. A tolmácsberendezés elemei: fülke, digitális tolmácsközpont, tolmácspult, infravörös jeladó, vevőkészülékek.
1.4.2. Tour-guide berendezés biztosítása
A tour-guide rendszer egy vagy két mikrofonból (adó) és a hozzá tartozó hallgatókészülékekből (vevő) áll. Ideális kisebb rendezvények vagy üzemlátogatások szinkrontolmácsolásának technikai támogatásához.
1.4.3. Hangosítás
Előzetes igényfelmérés alapján a hangosítási szolgáltatás a következő elemekből állhat: aktív hangfalak, hangfal-állványok, keverő, mikrofonok (csíptetős, kézi, headset, pulpitus, asztali push&talk). A Megrendelő és a Szolgáltató a rendezvény jellegét figyelembe véve (helyszín, résztvevők száma, rendezvény típusa, helyszínen elérhető egyéb technikai eszközök) egyedileg határozza meg a hangosítási szolgáltatás tartalmát.
1.4.4. Hang- és/vagy képrögzítés
A Szolgáltató által biztosított audio- és video eszközök igénybe vételével a Megrendelő igényelheti a kép és a (nyelvenkénti) hang rögzítését, amelyet a Szolgáltató előre egyeztetett formátumban és adathordozón a Megrendelő rendelkezésére bocsát. A tolmácsolás hangrögzítésével kapcsolatos szellemi jogokról bővebben a „Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok” fejezetben olvashat.
1.4.5. Video streaming
Weben történő élő közvetítés a rendezvényről biztonságos módon, a helyszínen elhelyezett kamera segítségével. A közvetítés minden ismert népszerű csatornára vagy saját szerverekre is megvalósulhat, minden internetes kapcsolattal rendelkező eszközön elérhető. Ideális megoldás távolban lévő vendégek vagy munkatársak tájékoztatására illetve bevonására. A Szolgáltató minden szükséges technikai követelményről előzetesen tájékoztatja a Megrendelőt.
Egyéb szolgáltatási igényről (pl. dokumentum formázás, hanganyag írásos változatának elkészítése, kibővített rendezvény-technika stb.) a Felek külön egyeztetnek.

2. A szolgáltatás jellege, célja és terjedelme
2.1. Tolmácsolás
2.1.1. A Megrendelő tájékoztatást nyújt a Szolgáltatónak az igényelt tolmácsolási módról (lásd 1.1.1-1.1.3) illetve az igényelt nyelvpárokról és tolmácsolási irányról.
2.1.2. A minőségi tolmácsolás biztosíthatósága érdekében a Megrendelő minden olyan fontos körülményről tájékoztatja a Szolgáltatót, amely a munkavégzésre közvetlen vagy közvetett módon befolyással bír, különös tekintettel az alábbi szempontokra:
– a rendezvény kezdő és záró dátuma
– a rendezvény várható időtartama az egyes napokon belül
– a rendezvény helyszíne
– program illetve forgatókönyv, a résztvevők nevének, beosztásának és a beszédek címének / témakörének feltüntetésével
– a közzétett programban nem szereplő meglepetésszámok és különleges vendégek, események megnevezése
– a rendezvény esetleges előzményei, amelyek fontos háttérismeretként szolgálhatnak a tolmács számára
– a beszédek szövegei, az előadások anyagai
– a résztvevők várható létszáma, megjelenésük célja
– egyéb különleges feltételek (pl. helyszín), amelyre a tolmácsnak felkészüléskor vagy munkavégzése közben tekintettel kell lennie
– tolmácsolásra befolyással bíró technikai eszközök jellemzői, amennyiben nem a Szolgáltató biztosítja
– az igényelt technikai berendezésekkel kapcsolatos részletek.
2.1.3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a tolmácsolás feltétele a tolmácsolandó beszédek tolmácsolhatósága és a tolmácsoláshoz szükséges technikai feltételek megléte. A tolmácsolhatóságot nehezítő vagy megakadályozó körülmények:
– a tolmácsolt személy hallhatósága, különös tekintettel a következő esetekre:
• fülbesúgás esetén hangosítás nélkül, a beszélő személy a tolmácstól távol helyezkedik el, gyengén vagy részlegesen hallható, például alkalmanként elfordul
• rossz minőségű (recsegő, zajos) hangosítás
• tolmácsberendezés használatakor a beszélő nem használ mikrofont, vagy valamilyen okból nem jól hallható (pl. elfordul a mikrofontól)
• zajos környezet
– a tolmácsolt személyre és a vetítésre a tolmácsnak nincs közvetlen rálátása, vagy nem biztosítanak neki monitoros élőképet
– a tolmácsolt személy erős akcentussal beszél
– a tolmácsolt személy gyengén artikulál
– a tolmácsolt személy beszédsebessége nem teszi lehetővé a (teljes értékű) tolmácsolást. A normál beszédtempó nyelvenként eltér, magyar és angol esetében kb. 150 szó / perc, német esetében 100-120 szó / perc
– konszekutív tolmácsoláskor a tolmácsnak nem szabad mindkét keze (pl. mikrofont tart, mert nincs állvány), amely a jegyzetelés miatt fontos
– szinkrontolmácsoláskor nem állnak rendelkezésre a szükséges berendezések, úgy mint zárt, szellőzéssel ellátott, zajmentesen üzemeltethető (ventilátor, ajtó) hangszigetelt fülke és infravörös technológiájú tolmácsberendezés
2.1.4. A Szolgáltató vállalja, hogy a tolmácsolás feltételeinek teljesülése esetén (lásd a vonatkozó 2.1.2. és 2.1.3. pontokat) minőségi tolmácsolást nyújt, amely szerint teljes értékű üzenetátadást biztosít.
2.1.5. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy 4 órán belül 1 órát meghaladó szinkrontolmácsolás, illetve napi négy órát meghaladó konszekutív tolmácsolás esetén a tolmácsolási munkát két fő látja el.
2.1.6. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megbízásban rögzített feladatokon felül egyéb munkára (pl. írásbeli fordítás) nem kötelezheti a Szolgáltatót a rendezvény helyszínén.
2.2. Rendezvénytechnika
2.2.1. Szinkrontolmács-berendezés igénylése esetén a Megrendelő a következő adatokról tájékoztatja a Szolgáltatót:
– hely (város)
– helyszín, például szálloda, céges helyszín, kül- vagy beltéri rendezvény
– dátum és időtartam
– idegen nyelvek száma
– tolmácsolást hallgatók várható létszáma
– hangosítás elérhető-e a helyszínen, amennyiben nem, a hangosítási igény részletei
– megközelítéssel, szállítással és telepítéssel kapcsolatos részletek
– helyszíni technikai kapcsolattartó neve és elérhetősége
Amennyiben a helyszín a Szolgáltató számára nem ismert, szükség lehet előzetes helyszínbejárásra, amelynek biztosítása a Megrendelő felelőssége. A Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Megrendelőt az eszköz telepítésével kapcsolatos igényeiről (pl. behajtási engedély, épületen belüli területek használhatósága és megközelíthetősége, szállítási időpontok stb.), amelyeket a Megrendelő a Szolgáltató számára biztosít.
A Szolgáltató teljes körűen gondoskodik az eszköz szállításáról, telepítéséről, a rendezvény közbeni folyamatos technikai felügyeletéről és bontásáról, amelyet a megadott szolgáltatási ár tartalmaz. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szinkrontolmács-berendezés hangosítással együtt üzemeltethető, ugyanakkor hangosítást kizárólag a Megrendelő külön kérésére biztosít, mivel a tolmácsolás helyszínén hangosítás alapesetben is rendelkezésre állhat. A Megrendelő szükség esetén kapcsolatot létesít az érintett technikai személyekkel, hogy a műszaki részleteket egyeztethessék.
2.2.2. Tour-guide berendezés igénylésekor a Megrendelőnek szükséges megadnia a tolmácsok és a hallgatók várható létszámát. A Szolgáltató vállalja, hogy az eszközt üzemképes, feltöltött állapotban nyújtja át a Megrendelőnek, az eszközök mellé töltőegységet és pótakkumulátorokat is biztosít. A Megrendelő és a Szolgáltató az eszköz helyszínre szállításáról előzetesen egyeztet. A megadott bérleti díj a Budapesten kívüli szállítás díját nem tartalmazza. A Szolgáltató a tour-guide rendszer mellé folyamatos technikai felügyeletet nem biztosít, ugyanakkor tájékoztatást nyújt a beüzemeléshez.
2.2.3. Hangosítás igénylése esetén a Megrendelő a következő adatokról tájékoztatja a Szolgáltatót:
– hely (város)
– helyszín, például szálloda, céges helyszín, kül- vagy beltéri rendezvény
– dátum és időtartam
– hallgatók várható létszáma
– mikrofon-igény (darabszám, mikrofonok típusa, például: csíptetős mikrofon, hordozható mikrofon, pulpitus mikrofon, headset, asztali mikrofon)
– megközelítéssel, szállítással és telepítéssel kapcsolatos részletek
– helyszíni technikai kapcsolattartó neve és elérhetősége
2.2.4. Hangrögzítés igénylése
– A Szolgáltató hangrögzítést kizárólag saját hangosítás rendelkezésre állása esetén nyújt.
– A Megrendelő a hangrögzítési igényt előzetesen jelzi a Szolgáltató felé, a következő részletek megadásával: rögzítendő beszédek illetve időtartamok, nyelvek, hangrögzítés formátuma, adathordozó, átadás illetve átküldés módja.
– A Megrendelő a hangrögzítési igényéről előzetesen egyeztet az érintett tolmácsokkal, lásd a 9. pontot.
2.3. Fordítás és lektorálás
2.3.1. A Megrendelőnek tájékoztatnia kell a Szolgáltatót a fordítás céljáról, amelyet a fordítónak minden esetben figyelembe kell vennie. Eltérő célú felhasználás esetén a Szolgáltató az esetleges következményekért nem vonható felelősségre.
2.3.2. A Megrendelő vállalja, hogy a fordítandó szövegben felmerülő sajátos, széles körben nem ismert terminológiát rendelkezésre bocsátja, szükség szerint az értelmezésben támogatást nyújt, ellenkező esetben a fordításért a Szolgáltató nem vonható felelősségre.
2.3.3. Amennyiben a megrendelés teljesítése közben értelmezési probléma merül fel, a Szolgáltató minden esetben tájékoztatja a Megrendelőt. Ilyen esetekben a Szolgáltató a Megrendelő iránymutatása szerint jár el a fordítás illetve lektorálás során.
2.3.4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a célnyelvi szövegben a forrásnyelvi szöveg eredeti formátumát (betűméretek- és típusok, bekezdések stb.) csak abban az esetben tudja garantálni, ha a Megrendelő a forrásnyelvi szöveget szerkeszthető formátumban (pl. Word) adja át. Amennyiben a forrásnyelvi szöveg formátuma nem szerkeszthető (pl. PDF) és várható esetleges formátum-eltérés, a Szolgáltató előzetesen tájékoztatja a Megrendelőt.

3. Az ajánlat
3.1. Kizárólag a Szolgáltató írásban tett ajánlata érvényes.
3.2. A Szolgáltató ajánlata mindig nettó forint összegben értendő.
3.3. A tolmácsolási ajánlat
3.3.1. A Szolgáltató pontos, magára nézve kötelező érvényű tolmácsolási ajánlatot a következő adatok ismeretében tud adni:
– időpont(ok)
– időtartam(ok)
– hely és helyszín
– nyelvek és nyelvirányok
– téma, tervezett program.
3.3.2. A Szolgáltató a tolmácsolási díját nap, fél nap és óra egységekben adja meg, amely szerint egy nap legfeljebb 8 óra és fél nap legfeljebb 4 óra rendelkezésre állást jelent. A Szolgáltató egy rendezvény tolmácsolási díját egyedileg határozza meg, de elsődlegesen a napi és félnapi egységeket veszi figyelembe. Óradíjat a Szolgáltató általában túlóra esetén állapít meg. A félnapi díj a teljes napi díj 60%-a.
3.3.3. Rendelkezésre állási idő alatt a rendezvény kezdő és záró időpontja között eltelt időtartam értendő, beleértve a kávé- és étkezési szüneteket is.
3.3.4. Túlóra
3.3.4.1. A szolgáltató túlóradíja minden esetben tolmácsonként és megkezdett óránként értendő.
3.3.4.2. A Szolgáltató túlóradíjat abban az esetben is felszámíthat, ha erről külön tájékoztatást nem ad az ajánlatban.
3.3.4.3. A túlóradíj érvényesítésének módja, amennyiben a vonatkozó ajánlatban ettől eltérő számítási mód nem szerepel: a Szolgáltató az első túlórát abban az esetben számítja fel, ha a rendezvény a tervezett befejezéstől számított 30. perc után ér véget. A szolgáltató a második túlóradíjat abban az esetben számítja fel, ha a rendezvény a tervezett befejezéstől számított 60. perc után ér véget. A szolgáltató a harmadik túlóradíjat abban az esetben számítja fel, ha a rendezvény a tervezett befejezéstől számított 120. perc után ér véget.
3.3.4.4. A túlóradíj kiszámításának módja, amennyiben a vonatkozó ajánlatban ettől eltérő túlóradíj nem szerepel: napidíj osztva 8-cal és szorozva 1,2-vel.
3.3.4.5. A tolmácsok legfeljebb 2 óra túlórára kötelezhetők.
3.3.4.6. Amennyiben a Megrendelő félnaposra (legfeljebb 4 óra) tervezett rendezvénye a 4 órát meghaladja, a Szolgáltató 4 és fél óra után túlóradíjat érvényesít. Amennyiben ugyanez a rendezvény az 5 órát meghaladja, a Szolgáltató jogosult a teljes napidíj megállapítására.
3.3.5. 4 órát meghaladó tolmácsolás esetén a Megrendelő gondoskodik a tolmács(ok) étkezéséről és annak költségeit megtéríti.
3.3.6. A megbízáshoz köthetően esetlegesen felmerülő utazás költségeiről a Szolgáltató az ajánlatban tájékoztatja a Megrendelőt. A Szolgáltató az utazás költségeinek megállapításakor az üzemanyagköltséget, az esetleges útdíjat és az utazásra fordított időt veszi figyelembe, ez utóbbit oly módon, hogy a megbízásra kiszámítható túlóradíjat (lásd 3.2.4.4.) felszorozza az utazásra fordított órák számának felével. Utazáshoz köthető költségtérítést a Szolgáltató elsődlegesen a Budapesten kívüli megbízások esetén érvényesít.
3.3.7. Amennyiben a megbízás során a tolmács(ok) elszállásolása válik szükségessé, a Megrendelő előzetesen tájékoztatja a Szolgáltatót a szállás körülményeiről. A tolmács(ok) szállását csak a Szolgáltató jóváhagyása után foglalhatja le.
3.3.8. Külföldi megbízás esetén a Szolgáltató egyedileg meghatározott árat határoz meg. Amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak meg, a Megrendelő szervezi meg a tolmács külföldi utazását, szállását, étkezését és viseli annak költségeit.
3.4. A rendezvénytechnikai ajánlat
3.4.1. A Szolgáltató pontos, magára nézve kötelező érvényű technikai ajánlatot a következő adatok ismeretében tud adni:
– hely (város)
– helyszín, például szálloda, céges helyszín, kül- vagy beltéri rendezvény
– dátum és időtartam
– idegen nyelvek száma
– tolmácsolást hallgatók várható létszáma
– hangosítás elérhető-e a helyszínen, amennyiben nem, a hangosítási igény részletei
– megközelítéssel, szállítással és telepítéssel kapcsolatos részletek
– szükség esetén helyszíni technikai kapcsolattartó neve és elérhetősége
3.4.2. A pontos ajánlat megadásához szükség lehet helyszínbejárásra, amelyről a Szolgáltató minden esetben tájékoztatja a Megrendelőt.
3.4.3. Vidéki rendezvény esetén a Szolgáltató tételesen szerepelteti az ajánlatban a felmerülő utazási költséget.
3.4.4. 4 órát meghaladó rendezvény esetén a Megrendelő étkezést biztosít a technikusoknak.
3.4.5. Többnapos vidéki rendezvény esetén a Megrendelő szállást és teljes ellátást biztosít a technikusoknak, amelyről a Felek előzetesen egyeztetnek.
3.4.6. A berendezések bérleti ajánlata minden esetben egy teljes napra vonatkozik.
3.4.7. Fülkés szinkrontolmács-berendezés ajánlata
3.4.7.1. Az ajánlat alapesetben a következő elemeket tartalmazza: hangszigetelt fülke, digitális tolmácsközpont, tolmácspultok, infravörös jeladó, vevők és fejhallgatók, szállítás, telepítés, folyamatos technikusi felügyelet és bontás teljes költsége. Az ajánlat a hangosítást külön tételként tartalmazhatja.
3.4.7.2. Amennyiben a Felek közti egyeztetés során kiderül, hogy további technikai eszközök szükségesek a tolmácsoláshoz (pl. monitor az élőképhez), a Szolgáltató az ajánlatban ezeket az eszközöket is szerepelteti.
3.4.8. Tour-guide berendezés ajánlata
3.4.8.1. A tour-guide bérleti ajánlatban 1 vagy 2 adóegység (mikrofon) és a hallgatói létszámnak megfelelő számú vevőegység szerepel.
3.4.8.2. A bérleti díj az eszközök darabszáma és a napok száma alapján kerül meghatározásra.
3.4.8.3. A tour-guide bérleti díja Budapesten kívüli szállítási költséget, beüzemelési díjat és felügyeletet nem tartalmaz. A Szolgáltató a szállítás és a beüzemelés részleteit egyedileg egyezteti a Megrendelővel.
3.4.9. A hangosítás ajánlata
A Megrendelő előzetesen tájékoztatja a Szolgáltatót a helyszín hangosítási körülményeiről. A hangosítási ajánlat alapesetben a következő technikai eszközöket tartalmazza: hangfalak és hangfal-állványok, keverő, erősítő, kábelezés, mikrofonok. A Szolgáltató hangosítást csak tolmácsberendezéssel együtt biztosít.
3.4.10. Hangrögzítés ajánlata
A Szolgáltató hangrögzítési ajánlatát a nyelvek és a napok száma alapján határozza meg.
3.5. A fordítási és lektorálási ajánlat
3.5.1. A Szolgáltató pontos, magára nézve kötelező érvényű fordítási és lektorálási ajánlatot a teljes forrásnyelvi szöveg ismeretében tud adni.
3.5.2. A Szolgáltató fordítási és lektorálási ajánlatában minden esetben feltünteti megbízási díj kiszámításának módját és a munkavégzés határidejét, amelynek leteltéig a Szolgáltató e-mailben küldi meg az elkészült célnyelvi szöveget.
3.5.3. A lektorálás díja a fordítási díj 50%-a, amelyet a Szolgáltató a forrásnyelvi szöveg fordítási díjaként állapított vagy állapított volna meg.
3.5.4. Amennyiben a fordítást nem a Szolgáltató végezte, lektorálást csak abban az esetben vállal, ha a Megrendelő a célnyelvi szöveget is átadja a Szolgáltató részére.
3.5.5. A Szolgáltató a fordításra és lektorálásra vonatkozóan minimum díjat állapít meg, amelyet egy adott nyelvre történő fordítás, nem pedig a megrendelés összértéke alapján határoz meg. A fordítás és lektorálás minimum díja: 5 000 Ft + ÁFA / nyelv.

4. A megrendelés
4.1. A megrendelést leadó személy kijelenti, hogy saját magát képviseli, vagy a megrendelő jogi személyt jogszerűen képviseli, illetve a megrendelés leadásához a megrendelő jogi vagy természetes személytől meghatalmazással rendelkezik, továbbá hogy az általa megadott információ a valóságnak megfelel.
4.2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a www.tolmacsiroda.hu/megrendeles weboldalon vagy más módon leadott megrendelése benyújtásával elfogadja jelen ÁSZF-et, kivéve ha a Felek ettől eltérően állapodnak meg.
4.3. A megrendelés a Szolgáltató e-mailes visszaigazolásával válik véglegessé. Visszaigazoláskor a Szolgáltató a Megrendelő adataival kitöltött teljesítési igazolást küld, amelyet a Megrendelő felhasználhat a megbízás végén a teljesítés igazolására (lásd 5.3.).

5. A teljesítés
5.1. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást részben vagy egészben közvetített szolgáltatás segítségével teljesíteni.
5.2. A tolmácsolást a Felek teljesítettnek tekintik akkor is, ha a tényleges tolmácsolásra nem került sor, de a tolmács a Megrendelő előzetes tájékoztatásának megfelelően felkészült, az előre meghatározott helyen és időpontban megjelent és a megadott időtartamban rendelkezésre állt.
5.3. A tolmácsolást érintő bárminemű változás – úgy, mint hely és helyszín, időpont és időtartam (túlóra), tolmácsolási feladat és mód változása – esetén a Megrendelő haladéktalanul tájékoztatja a Szolgáltatót. A Megrendelő kizárólag a Szolgáltató hozzájárulásával kötelezheti a tolmácsot az eredeti megállapodástól eltérő munkavégzésre.
5.4. A tolmácsolási és rendezvénytechnikai megbízás végén a Megrendelő részéről arra jogosult személy teljesítési igazolást állít ki, amelyet a helyszínen a tolmács részére átad, vagy a megbízás végét követő 48 órán belül kiállít és elektronikusan megküld a Szolgáltató kapcsolattartói e-mail címére. A teljesítési igazolás átadásáért vagy megküldéséért a Megrendelő felel. Amennyiben a Megrendelő a teljesítési igazolást a teljesítés helyszínén nem adja át vagy a megbízás végétől számított 48 órán belül elektronikusan nem küldi meg, illetve ha a Felek a teljesítésről a megbízás végétől számított 48 órán belül külön nem egyeztetnek (minőségi kifogás, lásd 10. pont), a Felek a szerződésben foglaltakat teljesítettnek tekintik.
5.5. Fordítás és lektorálás esetén a határidő betartásának feltétele, hogy a Megrendelő a megállapodás szerinti időpontig rendelkezésre bocsátja a forrásnyelvi szöveget. Késedelmes átadás esetén a teljesítés határideje a késedelem mértékével meghosszabbodik.
5.6. Amennyiben a Megrendelő csak a határidő napját jelöli meg a célnyelvi szöveg átadására, ebben az esetben a teljesítés pontos határideje a megadott napon éjjel 24 óra.
5.7. A Szolgáltató a célnyelvi szöveget alapesetben a Megrendelő kapcsolattartói e-mail címére küldi meg, de a Megrendelő kérheti a szöveg ettől eltérő átadását is, az esetleges többletköltségek átvállalásával.
5.8. A Szolgáltató csak a célnyelvi szöveget tartalmazó e-mail sérülésmentes és időbeni elküldéséért tud felelősséget vállalni, annak megérkezéséért nem, ugyanakkor a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szöveg elektronikus átadása időben és sérülésmentesen megtörténjen.
5.9. Fordítási megbízás esetén a Szolgáltató a fordítás leadásakor teljesítési igazolást is küld. A Megrendelő a teljesítési igazolást annak kézhez vételétől számított 48 órán belül kitöltve, aláírva és lebélyegezve szkennelt formában visszaküldi a Szolgáltató kapcsolattartói e-mail címére. Amennyiben a Megrendelő a teljesítési igazolást a megadott határidőn belül nem küldi meg, illetve ha a Felek a teljesítésről a megbízás végétől számított 48 órán belül külön nem egyeztetnek (minőségi kifogás, lásd 10. pont), a Felek a szerződésben foglaltakat teljesítettnek tekintik.

6. Kötbér, kártérítés, elállás
6.1. A tolmácsolási és rendezvénytechnikai szolgáltatások a megbízás kezdetét megelőző 48 óráig mondhatók le anyagi következmények nélkül. Amennyiben a Megrendelő a szolgáltatásokat később mondja le, a szolgáltatás díjával megegyező mértékű kötbér megfizetésére kötelezhető. Többnapos megbízás esetén a 48 órás határidő az egyes napokra lebontva értelemszerűen alkalmazandó.
6.2. A Szolgáltató nem vonható felelősségre a rendezvénytechnikai szolgáltatás nem teljesítéséért, ha önhibáján kívül akadályoztatva volt a szállításban vagy az eszköz telepítésében. Amennyiben az akadályoztatás a Megrendelő mulasztásából ered és a Szolgáltatónak az akadályoztatásból adódóan pluszköltségei merülnek fel, a Szolgáltató jogosult a felmerülő anyagi kárt a Megrendelővel szemben érvényesíteni.
6.3. A rendezvénytechnikai eszközök állapotáért a telepítés végétől a bontás kezdetéig a Megrendelő felel. Az esetleges károkért (hiányos eszközök, leromlott állapot) a Megrendelő anyagi felelősséggel tartozik. A Szolgáltató az esetleges károkról a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja a bontás végén.
6.4. A Megrendelő az írásbeli szolgáltatást anyagi következmények nélkül lemondhatja, ha a Szolgáltató a teljesítést még semmilyen formában nem kezdte meg. Ellenkező esetben a Megrendelő köteles az elvégzett munka ellenértékét, de legalább a 3.5.5. pontban meghatározott minimum díjat kifizetni abban az esetben is, ha az elvégzett részmunkára nem tart igényt.
6.5. A Szolgáltató a tolmácsolási megbízás kezdetétől számított 48 óráig jogosult a megbízástól elállni abban az esetben, ha a Megrendelő a 3.3.1. pont szerinti részleteket nem bocsátotta a Szolgáltató rendelkezésére.
6.6. A szolgáltatások lemondása kizárólag írásban érvényes, amelyet a Megrendelő és a Szolgáltató egymás kapcsolattartói e-mail címére kötelesek megküldeni.
6.7. Írásbeli szolgáltatás késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő 5% / nap mértékű kötbért állapíthat meg. Tolmácsolás késedelmes teljesítésének minősül a kezdési időpontot legfeljebb 30 perccel meghaladó érkezés, amely esetben a Megrendelőt a megbízási díj 10%-át kitevő kötbér illeti meg.
6.8. Tolmácsolás nem teljesítésének minősül, ha a tolmács a kezdési időpontot 30 perccel meghaladóan vagy egyáltalán nem jelenik meg. Ebben az esetben a Szolgáltató kártérítési felelőssége legfeljebb a szolgáltatás díjának 30%-áig áll fenn. A Szolgáltató nem köteles megtéríteni a kárnak azt a részét, amely a Megrendelő magatartásának következtében keletkezett.
6.9. Mentesül a szerződésszegés szankciói alól az a fél, aki igazolja, hogy a szerződésszegést vis maior okozta, feltéve, hogy a másik felet a vis maiorról tájékoztatta. Mentesülnek a Felek e tájékoztatási kötelezettség alól, ha a vis maior köztudott.

7. A számlázás és fizetés
7.1. Eltérő megállapodás hiányában a Szolgáltató átutalásos számlát állít ki a Megrendelő részére. A Megrendelő az átutalást a számlán szereplő bankszámlaszámra kezdeményezi, kivéve ha az utalást a Szolgáltató eltérő bankszámlaszámra kéri (pl. banki átállás miatt).
7.2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a megrendelt megbízásra vonatkozó számláját a megrendelőben leadott adatok alapján, kizárólag a Megrendelőnek állítja ki. Amennyiben a számlázási adatok változnak a megrendelőben leadott adatokhoz képest, a Megrendelő köteles a Szolgáltatót a változásról a teljesítés végéig írásban tájékoztatni, ellenkező esetben köteles a számlát befogadni.
7.3. A Megrendelő a teljesítés napjáig tájékoztatja a Szolgáltatót a számlán feltüntetendő adatok speciális igényeivel kapcsolatban, úgy mint például megrendelési szám vagy projekt elnevezés. Amennyiben a Megrendelő a számla kézhezvétele után észreveszi, hogy a számára szükséges adatok önhibájából adódóan nem kerültek feltüntetésre a számlán, legkésőbb a fizetési határidőt megelőző 2. napig kérheti a Szolgáltatótól új számla kiállítását és megküldését az új adatok feltüntetésével. Az új számla kiállításával a fizetési határidő változatlan marad. Amennyiben a szükséges adatok a Szolgáltató hibájából adódóan nem kerültek feltüntetésre, a Megrendelő az adatok hiányát jelzi a Szolgáltató felé a fizetési határidőig bezárólag és új számla megküldését kéri. Ez utóbbi esetben a fizetési határidő 8 naptári nappal meghosszabbodik.
7.4. A 7.3. pont következményeként, ha a Megrendelő előre jelzi, hogy a számlán különleges adatok feltüntetésére van szükség, de azokat késedelmesen küldi meg, a késedelem nem változtatja meg a fizetési határidőt. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy ha az adatokat 15 naptári napon belül nem küldi meg, köteles a Szolgáltató különleges adatokat nem tartalmazó számláját is befogadni. Ebben az esetben a fizetési határidő a számla kiállításától számított 8. naptári nap.
7.5. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot számíthat fel a fizetési határidő és a tényleges fizetés dátuma közötti időre.
7.6. Külföldi pénznemben kiállított számla esetén a Szolgáltató jogosult a késedelmes fizetésből eredő, 5%-ot meghaladó árfolyamveszteséget a Megrendelővel szemben érvényesíteni.
7.7. A Szolgáltató számláit a teljesítéstől számított 3. napig megküldi és a teljesítéstől számított 15 naptári napos fizetési határidővel állítja ki. Amennyiben a Szolgáltató a számláját később küldi meg, a fizetési határidő a megküldéstől számított 12. naptári nap.
7.8. Amennyiben a Megrendelő eltérő igényét nem jelzi, a Szolgáltató az eredeti papír alapú vagy elektronikus számláját elektronikusan, PDF formátumban, e-mailen nyújtja be a Megrendelő által megjelölt kapcsolattartói e-mail címre. A Megrendelő a Szolgáltató kérésére köteles visszajelezni a számla kézhezvételét és befogadását.
7.9. A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a nála lévő egyéb tolmácsolási és fordítási megbízásokat a hiányzó pénzügyi teljesítésig felfüggessze. Ez a kikötés a Megrendelő azon megrendeléseire is vonatkozik, amelyekre a Felek rögzített szállítási határidőben állapodtak meg.

8. Adatkezelés, titoktartás
8.1. A Szolgáltatónak a rendelkezésére bocsátott kéziratokat, nyomtatott, vagy elektronikus adathordozón átadott eredeti dokumentumokat teljesítés végén köteles visszaadnia. Postai úton történő teljesítés esetén a dokumentumok visszaadása a fordítással együtt történik, egyéb esetben a Megrendelő köteles az átvételről gondoskodni.
8.2. A Felek minden olyan információt, üzleti titkot, vagy adatot, amelyet a megbízás teljesítése során egymástól kapnak, vagy amelyet nevükben bárki a megbízással kapcsolatban közölt, illetve amelyekhez a Felek a megbízás teljesítése során hozzájutottak, üzleti titokként kötelesek megőrizni. A megrendelés tartalmáról egyik fél sem nyilatkozhat a másik fél beleegyezése nélkül.
8.3. A Megrendelő kérésére a Szolgáltató külön titoktartási nyilatkozatot tesz a megrendelt megbízással kapcsolatosan.
8.4. A Megrendelő elfogadja, hogy a megbízással kapcsolatban a Szolgáltató blogbejegyzésben vagy közösségi oldalon írást közölhet vagy fényképet tehet közzé oly módon, hogy azok jogi vagy természetes személyek beazonosítását semmilyen módon nem teszik lehetővé, illetőleg a megbízással kapcsolatban kizárólag általános jellegű információt közölnek, valamint kizárólag a tolmácsolás és fordítás szakmai szempontjaira szorítkoznak. Bővebb tartalom közzététele előtt a Szolgáltató minden esetben kéri a Megrendelő hozzájárulását.

9. Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok
9.1. A Szolgáltató tolmácsolása és fordítása szellemi alkotásnak minősül. A Szolgáltató a számla teljes kifizetéséig a szellemi alkotása felhasználásához fűződő jogait fenntartja. A felhasználáshoz az engedély csak a számla teljes kifizetésével tekinthető megadottnak.
9.2. A tolmácsolás hangrögzítése kizárólag a tolmácsok beleegyezésével végezhető el. Hangrögzítés előtt a Megrendelőnek tájékoztatnia kell a Szolgáltatót a hangrögzítés céljáról és a felhasználás módjáról.
9.3. A tolmácsok hangrögzítésének kereskedelmi jellegű felhasználása kizárólag egyedileg meghatározott jogdíj ellenében engedélyezett. a Megrendelő az ilyen jellegű felhasználási szándékáról tájékoztatja a Szolgáltatót a megbízás kezdetét megelőző 48. óráig.

10. Minőségi feltételek: garancia és reklamáció
10.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy tolmácsolást érintő minőségi kifogásokkal csak abban az esetben élhet, ha a tolmácsolás feltételeit (lásd 2.1.2. és 2.1.3.) maradéktalanul biztosította.
10.2. Tolmácsolás minőségi kifogása esetén a Megrendelő köteles három egybehangzó és elfogulatlan, névvel ellátott véleménnyel alátámasztani a fordítás hiányosságaival kapcsolatos reklamációs igényét. Ennek hiányában a Megrendelő a Szolgáltató számláját teljes összegben tartozik kifizetni.
10.3. A Szolgáltatónak a fordítást olyan minőségben kell elkészítenie, hogy az a Megrendelő által megjelölt célnak megfeleljen. A fordítandó dokumentumban előforduló, de közkinccsé még nem vált speciális szakszavak, terminológiák fordításában a Megrendelő iránymutatást ad, ellenkező esetben ezek fordítására a Szolgáltató nem kötelezhető.
10.4. A minőségi kifogást és a szavatossági igényt írásban, megfelelő bizonyítékokkal alátámasztva kell a Szolgáltatónak eljuttatni.
10.5. A fordítás minőségével kapcsolatban a Megrendelő legkésőbb a számla esedékességéig, tolmácsolás esetén pedig a teljesítés során vagy legkésőbb a teljesítést követő 48 órán belül kifogással élhet. A közlés késedelméből eredő kárért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.
10.6. Írásbeli szolgáltatás esetén a hiányosságok kijavítására elegendő időt kell biztosítani a Szolgáltató számára. Amennyiben a Megrendelő ezt megtagadja, vagy a hiányosságok megszüntetésére harmadik személyt kér fel, az a Szolgáltatót mentesíti hiánypótlási kötelezettsége alól.
10.7. Ha a Szolgáltató a rendelkezésére álló idő alatt a hiánypótlást elvégzi, a Megrendelő a Szolgáltató számláját teljes összegben tartozik megfizetni a hiánypótlás teljesítésétől számított 5 naptári napon belül.
10.8. Ha a Szolgáltató a megfelelő határidő-hosszabbítás alatt nem javítja ki a hiányosságokat, akkor a Megrendelő elállhat a szerződéstől vagy a díjazás mérséklését kérheti. Jelentéktelen hiba esetén az elállás joga a Megrendelőt nem illeti meg. Jelentéktelen a hiba, ha a fordításban értelemzavaró fordítási hiányosság nem észlelhető.
10.9. Nehezen olvasható szöveg fordítása esetén, továbbá olvashatatlan, illetve értelmetlen dokumentumok fordításaira szavatossági igény nem érvényesíthető. Nehezen írható a szöveg, ha táblázatos, túlnyomó részben képleteket, indexeket tartalmaz vagy a szöveg leírása folyamán eltérő ábécét kell alkalmazni.
10.10. Ha a Megrendelő a fordítást sürgősséggel és lektorálás nélkül rendeli meg, az szükségszerűen kizárja a Szolgáltató szokásos gyakorlatának megfelelő ellenőrzési tevékenységét. Ebben az esetben a Szolgáltató nem vállal felelősséget a fordításban előforduló esetleges pontatlanságokért, jóllehet a fordítást ilyenkor is a lehető legnagyobb gondossággal és figyelemmel készíti.

11. Vitás kérdések, bírói illetékesség
11.1. A Felek mindent megtesznek azért, hogy a Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatos vitás ügyeiket békés úton rendezzék. Ha ez nem lehetséges, a Felek felkérik az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodát, hogy jelöljön ki egy 3 fős pártatlan szakértői bizottságot a vita eldöntésére. Az ezzel kapcsolatos költségeket az a fél viseli, amelyik fél álláspontját a bizottság elutasítja. A döntőbizottság döntését a Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el.
11.2. A szerződéssel kapcsolatos egyéb, nem szakmai jellegű jogviták eldöntésére a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság illetékes.

12. Hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez kapcsolódó tájékoztató
12.1. Fogalommeghatározás – az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
12.2. Az általános adatvédelmi rendeletre tekintettel, a személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.
12.3. Az European Masters Tolmácsiroda Kft.(a továbbiakban: adatkezelő) az Ön személyes adatait csak meghatározott célból és időtartam alatt kezeli. Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz. Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben a személyes adatok törlését kéri, az European Masters Tolmácsiroda Kft. az Ön személyes adatait minden nyilvántartásából törölni köteles, kivéve, ha a további adatkezelés más jogcímen jogszerű. Joga van továbbá a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. -) panaszt benyújtani. 

Amennyiben Ön a személyes adatait az European Masters Tolmácsiroda Kft. részére megküldi, azzal a fenti információkat és tájékoztatást tudomásul veszi.

 

Telefon:+36 20 3455 041
E-mail:info@tolmacsiroda.hu
Elérhetõségek
European Masters Tolmácsiroda Kft. | +36 20 3455 041 | info@tolmacsiroda.hu | 1193 Budapest, Mikszáth Kálmán utca 7.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com